30
آبان
1398
کوییز1-ریاضی:-مقدمات-(مثلثات)
صحبت‌های-علی-بدخشان-رتبه-2رشته-صنایع-سیستم-98
تدریس-انتگرال‌های-مثلثاتی-با-کران‌های-غیرمعروف
کلاس-حل-تمرین-