کلاس‌های آموزش ریاضی عمومی 1و2
وبسایت شخصی رضا شکرزاد - سایت تخصصی ریاضی عمومی کارشناسی ارشد

کلاس‌های آموزش ریاضی عمومی 1و2

کلاس‌های آموزشی درس ریاضی عمومی 1و2

ویژه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

کلاس ریاضی عمومی 1و2

ویژه کنکور 99

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 98(شروع از اواخر مرداد ماه - اتمام تا اواسط آبان ماه)    / در حال ثبت نام

  کلاس درس و تست ترم پاییز 98(شروع از اواخر آبان ماه - اتمام تا اواسط بهمن ماه)   / شروع نشده

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 98(شروع ازاواسط  بهمن ماه)  / در حال ثبت نام

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 98(شروع از اوایل دی ماه)  /  شروع نشده

ویژه کنکور 98

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 97 (شروع از اوایل مرداد ماه - اتمام تا ابتدای آبان ماه)    /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

  کلاس درس و تست ترم پاییز 97 (شروع از اواسط آبان ماه - اتمام تا ابتدای اسفند ماه)   /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 97 (شروع از اواخر اسفند ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 97 (شروع از اواسط بهمن ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

 

ویژه کنکور 97

ترم تابستان ریاضی عمومی 1و2  کلاس درس و تست ترم تابستان 97 (شروع از اوایل مرداد ماه - اتمام تا ابتدای آبان ماه)    /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

  کلاس درس و تست ترم پاییز 97 (شروع از اواسط آبان ماه - اتمام تا ابتدای اسفند ماه)   /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس نکته و تست - زمستان 97 (شروع از اواخر اسفند ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی

ترم زمستان نکته و تست ریاضی عمومی 1و2  کلاس حل تمرین - زمستان 97 (شروع از اواسط بهمن ماه)  /  تمام شداتمام ثبت نام کلاس ریاضی